[1]
Khlopkov, Y.I., Chernyshev, S.L., Zharov, V.A., Myo Myint, Z.Y., Khlopkov, A.Y., Polyakov, M.S. and Zin, K. 2014. Modern Trends in the Development of Reusable Aerospace System. Asian Journal of Applied Sciences. 2, 1 (Feb. 2014).